راهنما

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز،
شامل موارد ذیل می باشد که باید به اداره گردشگری سلامت

دانشگاه/ دانشکده مربوطه ارائه شود:
1- ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی تاسیس شرکت همراه با مدارک زیر
2- اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه کلیه اعضای شرکت
3- اصل و تصویر کارت ملی کلیه اعضای شرکت
4- ارائة سند مالکیت یا اجاره نامة معتبر با مالک ثبتی
5- اساسنامه شرکت که در آن به موضوع فعالیت شرکت شامل ارائه خدمات
تشخیصی و درمانی بیماران خارجی با ضوابط وزارت بهداشت اشاره شده باشد.
6 -ارائه تعهد در خصوص گذراندن دوره های آموزشی مطابق با آموزش مهارت
گردشگری سلامت مصوب وزارت بهداشت برای پزشک/ پزشکان و حداقل دو
نفر از کارشناسان شرکت، حداکثر ظرف شش ماه پس از تاسیس شرکت
الزامی می باشد. این آموزش ها به صورت دوره ای و با اطلاع رسانی قبلی
توسط اداره گردشگری سلامت در معاونت درمان وزارت بهداشت برگزار می شود.

دانلود فلوچارت فرآیند اخذ مجوز شرکت تسهیلگر درمان

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت