راهنما

فرم درخواست مجوز برای گردشگری سلامت

1- مراجعه به امور گردشگری سلامت دانشگاه توسط متقاضی و ارائه مستندات شرکت

2- آیا شرکت قبلاً ثبت شده است ؟

خیر – ارائه مستندات و درخواست توسط متقاضی به امور گردشگری سلامت دانشگاه جهت دریافت معرفی نامه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد :

الف ) تایید است – صدور معرفی نامه به اداره ثبت شرکت ها توسط دانشگاه ——> ثبت شرکت توسط متقاضی ——>

ثبت درخواست تسهیلگری و ورود اطلاعات در سامانه صدور پروانه های وزارت بهداشت و بارگذاری مدارک توسط متقاضی

ب) تایید نیست – اصلاح مدارک و مستندات توسط متقاضی

بلی : بررسی موضوع اساسنامه و شرایط هیئت مدیره مطابق با ائین نامه توسط امور گردشگری سلامت دانشگاه ——->

تایید است – ثبت درخواست تسهیلگری و ورود اطلاعات در سامانه صدور پروانه های وزارت بهداشت و بارگذاری مدارک توسط متقاضی

تایید نیست – اصلاح موضوع و شرایط هیئت مدیره توسط متقاضی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت