راهنما

شرایط متقاضیان:

1- متقاضیان با رعایت ضوابط قانون تجارت با رعایت موارد ذیل مجاز به تاسیس شرکت تسهیل گر
از طریق اداره ثبت شرکتها می باشند (اخذ پاسخ استلام های تخصصی اداره ثبت شرکت ها
از وزارت بهداشت با دانشگاه علوم پزشکی طبق ضوابط الزامی است)
1-1 تابعیت جمهوری اسلامی ایران
1-2 نداشتن سوء پیشینه کیفری
1-3 داشتن معافیت و یا کارت پایان خدمت سربازی ( برای آقایان )2- حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت تسهیل گر در صورتیکه شرکت
سهامی خاص باشد 3 نفر و در صورتیکه شرکت تعاونی باشد 1 نفر می باشد.
2-1 حداقل یک نفر از اعضا باید فارغ التحصیل یکی از رشته های پزشکی یا وابسته
به گروه پزشکی باشند. حداقل نیمی از سایر اعضا هیئت مدیره باید دارای مدرک
تحصیلی دانشگاهی باشند.3- لازم است از طرف شرکت تسهیل گر حداقل یک پزشک یا یک نفر از زیرگروه پزشکی
که با عنایت به رسالت مدنظر، مهارت الزم در تشخیص و ارشادات بالینی را داشته باشد
به اداره گردشگری سالمت دانشکده/ دانشگاه معرفی شود و قراداد مربوطه در این خصوص،
با ساز و کار ذیل به وزارت بهداشت ارائه شود
3-1 مراجعه حضوری پزشک/پزشکان به اداره گردشگری سالمت دانشگاه/ دانشکده مربوطه
3-2 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
3-3 اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت ازآن (ویژه آقایان)
3-4 اصل و تصویرکارت ملی
3-5 گروه پزشکی الزم است اصل و تصویر پایان طرح یا معافیت از طرح (برای پزشکان عمومی
و سایر حرف وابسته پزشکی) و پایان تعهدات قانونی ضریب کا (برای پزشکان متخصص و بالاتر) را ارائه دهند.
3-6 اصل گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی (برای گروه پزشکی)
3-7 اصل و تصویر کارت نظام پزشکی با تاریخ معتبر
3-8 همراه داشتن مهر نظام پزشکی
3-9 اصل قرارداد محضری با شرکت (مطابق فرم پیوست)4- تکمیل فرم تعهد نامه پزشک (مطابق فرم پیوست) در اداره گردشگری دانشگاه/ دانشکده انجام شود.5- بــه هر شرکت واجد شرایط، فقط یک مجوز اعطا می شود. اما
شرکت می تواند در هریک از استانهای کشور دفتر نمایندگی ایجاد نماید.
6- توصیه می شود شرکت ظرف مدت شش ماه از صدور مجوز تسهیل گری خدمات تشخیصی،
درمانی گردشگران سلامت در یکی از کشورهای هدف شامل کشورهای حاشیه خلیج فارس،
کشورهای همسایه و یا کشورهایCIS( کشورهای مشترک المنافع آسیای میانه)حداقل
یک دفتر نمایندگی تاسیس یا با یک شرکت معتبر خارج از کشور قرارداد عقد نماید.7- تاسیس دفتر نمایندگی باید به تاییدکنسولگری ایران در کشور
هدف برسد.

 

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت